Споразумения

Eкипът ни  работи за да осигури услугите и техническите решения добросъвестно и  според всички законови и етични рамки.

Настоящите споразумения са част от принципа на прозрачност при обработка на данни за клиента и на технически параметри. Заявката за изпълнение на услуга или техническо решение или тяхното използване се счита като утвърдителен акт за свободно  потвърдено,  конкретно,  информирано и недвусмислено заявление за съгласие с техническите условия и настоящите споразумения.

  • Информацията за наши клиенти, която може да ги идентифицира (име, електронна поща, телефонен номер), ще бъде използвана само за осигуряване на техническо и финансово обслужване. Тази информация няма бъде използвана за търговски съобщения и реклама  и няма да бъде предоставяна на трети лица и организации. 
  • Информация за състоянието на услуги, плащания и обслужване на технически проблеми ще бъде получавана и осигурявана  само на съгласувани адреси за електронна поща и телефонни номера. Контакти и техническа информация  няма да бъде предоставяни на трети лица и организации. 
  • Не свързваме клиентите ни като физическите лица или юридически лица с онлайн идентификатори, предоставени от техните устройства, приложения, инструменти и протоколи, като адресите по интернет протокол (IP адреси) или идентификаторите, наричани „бисквитки“. Те служат само за персонифицирано осигуряване услугите и техническите решения, които предоставяме на нашите клиенти.
  • Информация за взаимодействието на използваните от клиентите ни  устройства и приложения (IP адрес, резултати от мониторинг на технически параметри) се използва и съхранява само в обема и във времевия  интервал, необходим  за осигуряване на работата им в съответствие с техническите изисквания.  При изпращане  на известявания и данни за технически параметри  по електронна поща  до клиенти те се подлагат на „псевдонимизация“  във формат, съгласно техническите изисквания за услугата или техническото решение и не могат да се свържат  с конкретния субект на данни.
  • Информация за наши клиенти, свързана с използването на платени услуги и приложения, се предоставя на клиента с автентификация, оторизация (потребителско име и парола) с криптиране по сигурен комуникационен протокол.   Не предоставяме тази информация на трети лица и организации.
  • Достъпът и обменът на данни с мрежови устройства, които клиентите ни използват и ние администрираме, са криптирани по сигурен протокол и от фиксирани IP адреси. Не предоставяме на  трети лица и организации информация  за достъп до мрежови устройства и сървъри, които администрираме.
  • Сертификати  за осигуряване  на взаимодействие между мрежови устройства, предоставени на клиента са негова собственост и той носи отговорност за физическото съхранение и използване на устройствата в съответствие с техническите изисквания.  Не предоставяме на  трети лица и организации сертификатна информация   за технически решения, които администрираме.
  • При настройки на мрежови устройства, които са собственост на   клиент, не съхраняваме информация за достъп след заплащане на извършени   услугите или след изтичане на гаранционния срок.
  • Не съхраняваме информация  и технически данни, свързани с услугата на клиенти, които са приключили използването и са заплатили за извършените услуги и технически решения.

Ресурси

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (текст от значение за ЕИП)

 

Нашата цел, услуги и системни решения и за кого са предназначени те

Нашата цел е да помогнем на фирмата (SOHO системите)  и на умния дом (Smart Home)  да имат висококачествена  и надеждна мрежова инфраструктура, придружена с гъвкаво ценообразуване и изключителна ефективност на клиентите. Ние можем да ви предоставим решения и услуги, от които се нуждаете, за  да поддържате работата  и живота си неограничено мобилни и винаги да сте във вашата домашна или фирмена  мрежа.
С нашите експертни мрежови услуги и системни решения, които предлагаме за поддържане и администриране на  мрежи и свързаните с тях приложения, Вие може да се фокусирате върху развитието на динамичен и мобилен бизнес или да се наслаждавате на придобивките на умния дом и сигурния достъп до  него при неограничена динамика на живота Ви.
Нашите услуги и решения са най-подходящи за малки и средни компании. Те са особено ефективни за стартиране на бизнес и за фирми без специализирани ИТ човешки ресурси както и  за хора без достатъчно знания и умения в мрежите и Интернет на нещата (IoT).

Екип

За разработка и поддържане на нашите услуги и технически решения работи  екип от информирани, квалифицирани и образовани професионалисти  с опит и доказани решения във всички слоеве на мрежовия модел и приложенията за бизнеса и дома. Те използват потенциала на производителни и надеждни устройства  и с  оптимално структурирани и конфигурирани  системи   осигуряват мрежови услуги и завършени технически решения с високо качество и конкурентни цени с типови и персонални решения за широк клас потребители.